Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
กิจกรรม
 Khunya : กิจกรรม
Subject Topic: พิธียกเสาอโศกวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 965
Posted: 06 April 2016 at 17:34 | IP Logged Quote Editor

เรื่อง ขอเชิญศิษย์พลังกายทิพย์ร่วมพิธียกเสาอโศกวัดสุวรรณภูมิพุทธชยั นตี

เรียน ศิษย์พลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ

ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.09 . ยกเสาอโศก ณ.วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

กำหนดการ

08.30 น. พร้อมกันที่พิธี

09.09 น. พิธีบวงสรวงเทวดา โดย พราหมณ์ธนพล

09.39 น. ได้ฤกษ์ยกเสาอโศก  พระสงฆ์ 9 รูป  สวดพุทธชยันโต

อาหารเพล เวลา 11.00 น. เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหาร


เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานล่วงแล้ว 234 ปี ณ.วัดอโศการาม เมือง ปาฎลีบุตร ประเทศอินเดีย ได้มีประชุมพระมหาเถระจำนวน 1,000 รูป มีพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ เป็นประธาน ได้มีการสังคายนาครั้งที่ 3 ใช้เวลาทำอยู่ 9 เดือนจึงเสร็จ โดยได้รับความร่วมอุปถัมภ์จากพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์เมืองปาฎลีบุตร ซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสสนับสนุนพระพ ุทธศาสนา ได้สร้างเสาอโศกขึ้นต้นแรก ณ.ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประสูติ ที่สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล และได้สร้างขี้นอีก 84,000 ต้น ประดิษฐานในที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่ประเทศอินเดีย พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ผนวชขณะที่ยังทรงครองราชย์อยู่ แ ละเลิกการแผ่อำนาจในการปกครอง มาใช้หลักพุทธธรรม (ธรรมราชา) ปกครอง นอกจากนี้ พระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์มีพระประสงค์จะเผยแผ่ประกาศศาสนาพุทธไปยังนานาประเทศ ยังทรงส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนา โดยแบ่งเป็น 9 สาย สายที่ 8 นำมาเผยแพร่ที่ สุวรรณภูมิ โดยพระโสณะและพระอุตระเถระเป็นสมณทูต ปัจจุบันคือประเทศไทย แ ละพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน และพระองค์เป ็นผู้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 .วัดอโศการาม เมืองปาฏลีบุตร

ในโอกาสฤกษ์งามยามดีวันที่ศิษย์ทั้งหลายมีโอกาสมาร่วมกันยกเสาอ โศกขึ้นประดิษฐาน ณ. วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี แผ่นดินทองของเรา ร่วมกันเฉลิมฉลองพ ระพุทธศาสนา 2600 ปี เสาอโศกเป็นอนุสรณ์ของพุทธสัญลักษณ์ได้ปรากฎในประเทศไทยเพื ่อเป็นคุณ เครื่องหมายแห่งการระลึกถึงพระบรมศาสดา และพระคุณข องพระเจ้าอโศกมหาราช

ขอให้ศิษย์ทุกท่านอย่าได้ทิ้งโอกาสอันดีเลิศครั้งแรกในชีวิต จ ึงได้มาช่วยกันยกเสาอโศกขึ้น เพื่อประกาศความมั่นคงของพระพุทธ ศาสนา เพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อความมั่นคงของสถาบันพระมห ากษัตริย์ และเพื่อความสุขความเจริญของประชาชนชาวไทยสืบต่อไป.

คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค

แผนที่ไปวัด 
ทางเข้าข้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ( .บางนา-ตราด กม.18 ) ซอยวัดศรีวารีน้อย หรือ ซอยลาดกระบัง 54 ที่ตั้ง 989 หมู่ที่ 9 ซอยจระเข้น้อย 8 .วัดศรีวารีน้อย ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง . สมุทรปราการ 10540Edited by Editor on 06 April 2016 at 23:13
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 965
Posted: 19 May 2016 at 18:53 | IP Logged Quote Editor

15 พ.ค.2559
พิธียกเสาอโศก ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
ซอยวัดศรีวารีน้อย จ.สมุทรปราการคุณย่าเยาวเรศ บุนนาค
ท่านพราหมณ์ธนพล ภวังคนันท์

คณะศิษยานุศิษย์

เสาอโศก หินแกรนิตหนักเกือบ 100 ตัน

ดร.สุมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
พล.ท.จิระพันธ์ มาลีแก้ว 
ดร.พระมหาคมสรณ์ คุตฺตธมฺโมEdited by Editor on 19 May 2016 at 19:01
Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0703 seconds.