Home

admin@khunya.in.th
nopp@khunya.in.th amnat@khunya.in.th

 

 

 

 

 

 

เรื่องน่ารู้
หนังสือ"มนตราเพื่อสุขภาพ"
 

........หนังสือเรื่อง"มนตราเพื่อสุขภาพ"ที่แปลมา จากหนังสือเรื่อง "มิสติก โอม มานี ปัทเมฮุม" ของดร.โรเบิตร์ แชนนี่ เล่มนี้น่าสนใจอย่างยิ่ง ที่ท่านจะศึกษา เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ของทุกคนมนตรานี้ จะช่วยให้สุขภาพจิต สุขภาพกายสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น เพื่อดำรงชีวิตตน ให้ผาสุขตลอดไปจนแก่เฒ่าเพียงเปิดหน้า แรกของหนังสือเล่มนี้ แล้วอ่านคำนิยาม ของท่านสวามี พราห์มบดี (Swami Parampanthi) เพื่อนผู้ร่วมในวิชาเทวะวิทยา ของ ดร.โรเบิตร์ ได้กล่าวสรรเสริญ ดร.โรเบิตร์ ที่มีความรอบรู้ในวิชาการที่ลึกลับ ในจักรวาลนี้ออกมาได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ในความหมายของคำภาวนาว่า "โอม มานี ปัทเมฮุม" ว่าสำคัญยิ่งต่อมนุษย์ ทั้งหลายในโลกนี้ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุขในอนาคตอันใกล้ วัฐจักรแห่งกาล เวลากำลังจะหมุนกลับมาอีกครั้ง โลกมนุษย์ ของเรานี้กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุคทอง ไม่มีความเจ็บไข้ทนทุกข์ทรมาน ไม่มีความแก่เฒ่าชรา ไม่มีคนโกง คนโกหกมดเท็จ โลกจะกลับไปเหมือนเมื่อ ครั้งสมัยยุคต้นของชาวแอตแลนติส ที่มี ความสุขเหมือนอยู่ในสรวงสวรรค์

จงร่วมใจกันภาวนา "โอม มานี ปัทเม ฮุม" (ข้าพเจ้าคือเพชรน้ำเอกในดอกบัวสวรรค์)

สั่งจองได้ที่ สถาบันพลังกายทิพย์เพื่อ สุขภาพ ใน ราคาเล่มละ 200.- บาท


ด้วยความปราถนาดี

เยาวเรศ บุนนาค


 
 
 

 

 

 

 
(c) Institute of Cosmic Energy for Healing -1998/2001 40/4 Tesbannimit Tai Road, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand.