การจัดอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ในประเทศเยอรมัน ครั้งที่ 2

     ในช่วงระหว่างวันที่ 9-20 สิงหาคม 2551 สมาคมสถาบันพลังกายทิพย์ โดยคุณย่าเยาวเรศ บุนนาค และคณะ ประกอบด้วย 1. อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี 2. คุณอนันต์ธานินทร์ นามเมือง 3. คุณสมบัติ รูปขำดี 4. คุณเวโรนิก้า ธนนันทน์ จำนวนรวม 5 คน ได้รับเชิญ ไปจัดอบรมวิชาพลังกายทิพย์ ให้แก่คนไทย และชาวเยอรมันที่นครเบอร์ลิน โดยใช้ห้องประชุมของอำเภอ Rathaus Charlottenburg-Wilmersdorf Berlin มีผู้สมัครเข้าอบรมรวม 35 ราย ผ่านการอบรม 26 ราย แยกเป็นพระ 1 รูป ฆราวาส 25 คน นับเป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ของนครเบอร์ลิน และเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเยอรมัน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากวัดพุทธวิหาร สมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย หลังจากการอบรมที่นครเบอร์ลินแล้ว คณะได้เดินทางไปวัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร์ พบปะศิษย์พลังกายทิพย์ประเทศเยอรมัน รุ่นที่ 1 เพื่อติดตามผลการนำวิชาไปใช้ประโยชน์ และทำการฝึกอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพิ่มเติม โดยมีศิษย์รุ่นที่ 1 มาร่วม 15 คน จึงเท่ากับว่า ขณะนี้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ที่วัดพุทธวิหาร โดยมีคุณมนูญ ประเสริฐปิยะกุล (อี๊ด) เป็นประธานรุ่นที่ 2 และที่วัดธรรมวิหาร โดยมีคุณเกียรติชัย ชัชวัสวิมล (อู๊ด) เป็นประธานรุ่นที่ 1

      อนึ่งการจัดอบรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินงาน สืบเนื่องมาจาก โครงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่ออาสาช่วยเพื่อนไทย โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่การจัดครั้งนี้ อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี อดีตคณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และอดีต สสร. ปี 2550 เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรวม 375,000 บาท

นครเบอร์ลิน เยอรมนี สถานที่อบรมวิชาพลังกายทิพย์ คุณและคณะวิทยากร
     
กิจกรรมการอบรม ผู้เข้าอบรมที่นครเบอร์ลิน คุณย่ากับลูกศิษย์ที่วัดพุทธวิหาร นครเบอร์ลิน
     
 

คณะผู้สอนและ
นักเรียนศิลปะการป้องกันตัว
และนาฏศิลป์